REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOLOOK.PL

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zakupów w sklepie ww.solook.pl (dalej: „Regulamin”)

Właścicielem sklepu internetowego soLOOK jest: LASKO Mariusz Laskowski z siedzibą w Gliwicach adres: ul. Zawiszy Czarnego 10/4 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej .

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez www.solook.pl z siedzibą w Gliwicach. (dalej jako: Sprzedawca), za pośrednictwem sklepu internetowego solook.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz zasady świadczenia przez solook.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Adres korespondencyjny sklepu internetowego: 

LASKO Mariusz Laskowski

ul. Zawiszy Czarnego 10/4

44-100 Gliwice

Pozostałe dane kontaktowe: 
adres e–mail: sklep@solook.pl
numer telefonu kontaktowego: 665-110-840 (od poniedziałku do piątku 13:30-18:00)

Numer konta bankowego Sklepu internetowego: 17 1050 1285 1000 0097 0449 2611 ING BANK ŚLĄSKI IBAN: PL 17 1050 1285 1000 0097 0449 2611 SWIFT: INGBPLPW

Sprzedawca, dbając o prawa konsumenta, informuje, iż Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu na mocy Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, natomiast postanowienia mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy interpretować na korzyść konsumenta.

§1 Definicje podstawowe

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej;
 2. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu, za zapłatą opłat związanych z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta;
 4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – lista tych podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.solook.pl
 5. Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca wysłanie za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy;
 6. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 7. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub znaków specjalnych, wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, niezbędny do właściwego zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;
 9. Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta nie stanowią oferty w rozumieniu regulacji Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 10. Klauzule – klauzule informacyjne, wymagające udzielenia zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 11. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres: ul. Zawiszy Czarnego 10/4 44-100 Gliwice oraz w formie skanu na adres e-mail Sklepu: sklep@solook.pl
 12. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego;
 13. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. To podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. W ramach usługi Konta, Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi Sklep. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalające na korzystanie przez niego z dodatkowych funkcjonalności i usług.
 14. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych w celu obniżenia Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki) oraz wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;
 15. Login – oznacza adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta Klienta;
 16. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
 17. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
 18. Przedsiębiorca – oznacza Klienta niebędącego Konsumentem.
 19. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego SoLook.pl określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów, związane z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 20. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 21. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 22. Sklep Internetowy, Sklep – serwis internetowy należący do Właściciela Sklepu Internetowego na stronie www.solook.pl, umożliwiający Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie umów sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie www.solook.pl na podstawie złożonych przez Klienta Zamówień.
 23. Sprzedawca i Usługodawca – oznacza LASKO Mariusz Laskowski z siedzibą w Gliwicach wpisaną do rejestru, NIP 969-130-71-24, adres korespondencji elektronicznej: sklep@solook.pl, numer telefonu 665-110-840 (od poniedziałku do piątku 13:30-18:00).
 24. Towar - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 25. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, pozwalające na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Przesłana przez Sprzedawcę korespondencja elektroniczna, zapisana na twardym dysku komputera Klienta stanowi trwały nośnik;
 26. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawieraną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty związane z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta;
 27. Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 w/w Ustawy.
 28. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługa elektroniczna polega na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi;
 29.  Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 30. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 31. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 32. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Towarów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedawca wysyła treść Regulaminu wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów udostępnionych na stronie Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności), warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
 4. Głównym przedmiotem świadczenia na podstawie Regulaminu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie internetowym po promocyjnych cenach.
 5. Strona każdego Towaru zawiera informacje takie jak: ogólny opis przedmiotu, cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów były zgodne z rzeczywistością. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa producent Towarów, którym nie jest Sprzedawca.
 6. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny są skierowane do ogółu odbiorców i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w dalszej części Regulaminu.
 7. W celu korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki). Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posługiwanie się kontem poczty elektronicznej. Korzystanie z sieci Internet niesie ze sobą zagrożenia ujawnienia treści osobom, do których nie są one skierowane. Sprzedawca rekomenduje korzystanie z programów antywirusowych na urządzeniach, z których korzysta Klient.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających obowiązujące przepisy oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies. Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku "cookie" przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową na serwer, każdorazowo przy korzystaniu ze strony Sklepu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Klienta własny plik "cookie". Jedynie w sytuacji, gdy pliki cookies są aktywne, możliwe jest korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności na stronie internetowej www.solook.pl.

§3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną. Procedura rejestracyjna.

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów: Konto, umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego oraz Newsletter (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności).
 2. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu Towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny poprzez kliknięcie w odpowiednie pole. Konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail oraz data urodzenia. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.
 4. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie, a także realizację zamówień.
 5. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego oświadcza i potwierdza, że podane we wskazanym formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich a Klient zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz prawidłowym zakończeniu procedury rejestracyjnej, możliwe jest dodanie adresu do doręczeń, uzyskiwanie bonów promocyjnych, tworzenie listy ulubionych Towarów oraz dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym (w zależności od dostępności wymienionych funkcjonalności).
 7. Z chwilą przesłania potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta przez Usługodawcę na adres korespondencji elektronicznej Klienta podany w Formularzu Rejestracyjnym, zostaje zawarta z Klientem Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa prowadzenia Konta Klienta i usługa udostępniania Formularza Kontaktowego. Klient tym samym uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i do dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 8. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy. Usługa Wysyłanie Newslettera jest usługą dystrybucyjną, świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych o Towrach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez określania przyczyny, rezygnacji z usługi Newslettera, wysyłając stosowne żądania do Sprzedawcy.
 9. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dostarczenie tego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@solook.pl lub w formie pisemnej na adres: Lasko Mariusz Laskowski ul. Zawiszy Czarnego 10/4 44-100 Gliwice. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na usługę kurierską objętą treścią dokonanego przez Klienta zamówienia w celu odbioru Towaru, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.
 10.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.solook.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności a także w przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na zamiany wprowadzone w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę przesyłane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru Towaru przez kuriera, w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta obejmującego usługę kurierską, do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

§4 Zasady dokonywania zakupów. Zawieranie Umowy Sprzedaży Towaru.

1. Postanowienia ogólne:

 1. W przypadku Konsumentów, Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w walucie złoty polski (PLN). Podane Ceny nie zawierają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta oraz od wartości Zamówienia i jego wielkości. Ostateczny koszt zakupu podawany jest przy podsumowaniu Zamówienia.
 3. Zamówienia Sprzedawca przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) h/dobę.

 

 

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:

 1. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu (Formularz Zamówienia), składa ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach wskazanych w jego opisie. Możliwe jest składanie Zamówień jako Klient zarejestrowany (w tym celu należy zalogować się na Konto Klienta) lub jako Klient niezarejestrowany (zakupu dokonuje się pomijając proces logowania na Konto Klienta).
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien kolejno wybrać Towar, którego kupnem jest zainteresowany, a następnie dodać go do koszyka klikając w odpowiednie pole.  W razie zakupu kilku Towarów czynność tą należy powtórzyć dla każdej z wybranych rzeczy z osobna. Klient może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego Towaru w Koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zamawiam”.
 3. Następnie Klient zatwierdzając koszyk przechodzi do strony, na której może się zalogować (odpowiednio zarejestrować się w celu założenia Konta, jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania, jako Klient niezarejestrowany;
 4. W Formularzu Zamówienia Klient powinien wpisać dane do wysyłki (adres dostawy) oraz swoje dane kontaktowe. Dodatkowo, w formularzu zamówienia Klient może wpisać kod promocyjny (bon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować Formularz Zamówienia, klikając w oznaczone pole. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;
 5. Następnie należy wybrać metodę płatności oraz potwierdzić chęć zawarcia Umowy Sprzedaży klikając w pole „Zamawiam i płacę”;
 6. Warunkiem zarówno Rejestracji jak i prawidłowego złożenia Zamówienia, poza podaniem niezbędnych danych osobowych i adresu, jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz treść obowiązującej w Sklepie Polityki prywatności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, że podane w Formularzu Zamówienia dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym a podane przez niego informacje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Dodatkowo wymagane jest, aby Klient potwierdził, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności Sklepu i zobowiązuje się ich bezwzględnie przestrzegać;
 7. Po złożeniu i zweryfikowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji bądź informacja o występujących przeszkodach w jego realizacji;
 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y), czyli po otrzymaniu przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej, w zakresie wskazanych w niej Towarów. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail w formie trwałego nośnika.

3. Termin realizacji zamówienia.

 1. Termin realizacji Zamówienia jest podawany indywidualnie dla każdego Towaru poprzez wskazanie ilości dni niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca może informować Klienta o aktualnym statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres email lub kontaktując się telefonicznie;
 2. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając w tym celu wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej. W przypadku braku dostępności wybranego Towaru po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. Koszt zamówienia i forma płatności.

 1. Ceny w Sklepie są podawane w walucie Złoty Polski (PLN) oraz uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług (VAT). Ceny Towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny Dostawy Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru.
 2. Cena Towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może być różna od ceny tego Towaru po dodaniu Towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość Towaru, wartość Zamówienia, wykorzystanie bonów promocyjnych, sposób dostawy oraz sposób płatności.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszt przesyłki do Klienta oraz koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w wybranym przez siebie czasie progu minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest darmowa.
 4.  O całkowitej wartości Zamówienia (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia, również w momencie ostatecznego wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Płatność może zostać dokonana albo w formie przelewu bankowego (w tym celu należy wybrać opcję płatności przed wysyłką zamówienia, poprzez jedną z dostępnych form płatności, w tym bezpośrednio przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy) lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego.
 6. Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przed wysyłką, realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o zrealizowanej przez Klienta płatności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 8. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za złożone Zamówienie poprzez przesłanie potwierdzenia o złożeniu Zamówienia.
 9. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, a w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy o numerze 17 1050 1285 1000 0097 0449 2611.Sklep soLOOK nie realizuje płatności za pobraniem.
 10. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał formę płatności przed wysyłką, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o obowiązku zrealizowania płatności. Niedokonanie przez Klienta płatności w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym terminie wskazanym przez Sprzedawcę spowoduje brakiem przyjęcia ofert złożone przez Klienta w ramach Zamówienia.
 11. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych Towarów. Realizacja powyższego obowiązku nie pozbawia Sprzedawcy możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w celu rekompensaty poniesionych strat.

5. Dostawa zamówionych Towarów

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź na terytorium innych Państw jako przesyłka międzynarodowa. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem innego przewoźnika, zgodnie z możliwą do wyboru opcją w Formularzu Zamówienia. Możliwy jest odbiór osobisty w Gliwicach-Śródmieściu po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o terminie w jakim nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru Klientowi. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Towarów oraz uzależniony jest od ich dostępności.
 3. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.
 4. Podanie przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy może skutkować wydłużeniem czasu dostawy lub jej brakiem.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta, Sprzedawca przesyła informację na adres korespondencji elektronicznej Klienta potwierdzającą nadanie przesyłki.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia doręczonego Towaru, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania protokołu doręczenia zawierającego dokładny opis stwierdzonych uszkodzeń. Nadto Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wystąpieniu ubytku.
 7. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT dotyczącą dostarczanych Towarów, stanowiące potwierdzenie dokonania zakupu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem. W razie braku możliwości doręczenia przesyłki, Dostawca pozostawi awizo, podejmując próbę ustalenia z Klientem innego terminu doręczenia przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając  z Klientem termin i koszty ponownej Dostawy.
 9. W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.
 10. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Towarów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

§5 Odpowiedzialność Sprzedawcy (Usługodawcy). Rękojmia.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient w terminie 1 roku może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  3. Ograniczenie wymienione w pkt. a) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli wada jest nieistotna, Klient nie może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta wymienionego w pkt. a) i b) jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, dostarcza rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W wypadku, gdy Klientem jest Konsument koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§6 Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy Towar.
 2. Reklamacje można składać na podany w niniejszym Regulaminie adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. Poprzez wypełnienie formularza którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu należy wskazać: numer zamówienia, dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji), rodzaj reklamowanego towaru i datę jego nabycia, dokładny opis wady lub powstałej nieprawidłowości oraz datę ich stwierdzenia, żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją oraz preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy błędu w dokumencie księgowym, należy podać jego numer, w takiej sytuacji kontakt ze Sprzedawcą odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego zobowiązany jest rozstrzygnąć reklamację i udzielić odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą poczty e-mail chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Podstawy reklamacji w szczególności nie może stanowić:
 1. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Usługodawca musi prowadzić w celu utrzymania Systemu;
 2. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada;
 3. mechaniczne uszkodzenia Towaru, powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) oraz uszkodzenia Towaru powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
 4. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami. Termin 14- dniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii, a gdy Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w pkt. 1 może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając stosowne oświadczenie. Celem odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego wyżej terminu, odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, należy wysłać na podany w niniejszym Regulaminie adres do korespondencji Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Dodatkowo jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki zwrotne.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie kompletnym (wraz z metkami) i nieuszkodzonym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał. Jeżeli wraz z Towarem zostały dołączone dokumenty, instrukcje lub inne elementy bądź akcesoria, należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 7. W przypadku gdy Konsument zwraca Towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej m wierzytelności tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy, z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
 8. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu Towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego).
 9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentom, którzy zdecydowali się na zakup Towaru, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub na zakup Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb bądź też na zakup Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 11. Klient niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa powyżej, natomiast zasady i terminy odstąpienia od umowy w takim przypadku regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8 Zgłaszanie naruszeń

 1. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza jego dobra osobiste bądź obowiązujące przepisy prawa może powiadomić o tym Sprzedawcę. Informacje o powyższym należy przesyłać na adres korespondencji elektronicznej Sklepu.
 2. Sprzedawca, po zweryfikowaniu zgłoszenia, jeżeli uzna je za uzasadnione, niezwłocznie dokona usunięcia wskazanych treści.

§9 Promocje w sklepie internetowym www.solook.pl

 1. Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sprzedawca nie odpowiada za połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego. W razie wystąpienia wskazanego błędu, Sprzedawca niezwłocznie takie Zamówienie, informując jednocześnie Klienta o zaistniałych nieprawidłowościach.
 2. Każdorazowo regulamin danej promocji publikowany jest na stronie internetowej Sklepu.
 3.  

§10 Pozbawienie Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego solook.pl

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, może również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. LASKO Mariusz Laskowski jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej: https://www.solook.pl, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie www.solook.pl.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującą w serwisie Polityką prywatności.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług świadczonych przez Sprzedawcę, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym również realizacji złożonego Zamówienia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Sprzedawcę, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży. Jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, przekazane informacje będą również wykorzystywane w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych Towarach, usługach oraz promocjach a także w celu przesyłania Newslettera.
 7. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez okres 3 lat od dnia dokonania ostatniego zakupu w Sklepie.
 8. Zgodnie z RODO Klientowi, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” obowiązującej i dostępnej w Sklepie internetowym.
 10. Z chwilą rejestracji na stronie www.solook.pl Klient oświadcza, że został poinformowana(y) o przysługującym prawie dostępu do treści udostępnionych Sprzedawcy danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@solook.pl lub w formie pisemnej, na adres: LASKO Mariusz Laskowski ul. Zawiszy Czarnego 10/4 44-100 Gliwice.
 11. Klient ma prawo otrzymać swoje dane, udostępnione Sprzedawcy, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, klient może żądać od administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były dobrej jakości, zgodne zamieszczonymi w serwisie opisami i nadawały się do przewidzianych celów. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu oraz dla Klientów posiadających Konto jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (powyższe dotyczy jedynie Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy.
 8. W przypadku powstania sporu, w tym w szczególności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 1. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem telefonu 665-110-840, poczty elektronicznej e-mail: sklep@solook.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: LASKO Mariusz Laskowski ul. Zawiszy Czarnego 10/4 44-100 Gliwice.
 1.  Klient w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez niego operatora.
 2. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020r.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, obowiązują przepisy kodeks cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.